Internbanken Södertörn

INTERNBANKEN

SÖDERTÖRN

Tre kommuner  -  en internbanksfunktion

Den gemensamma internbanken

Den gemensamma internbanken bildades 2011. Detta var ett naturligt steg efter att kommunerna i flera år samarbetat med varandra genom ägandet av Söderenergi. Idén med internbanken är att med gemensamma krafter uppnå en bättre kvalitet till en lägre total kostnad.

Internbanken är både en offensiv satsning på att hålla hög kompetens på medarbetare och bra systemstöd. Målet är att bedriva en professionell  skuldförvaltning och ge stöd i finansiella frågor till samarbetskommunerna och de kommunala bolagen.

De tre samarbetskommunerna är tre stora och snabbväxande kommuner  i Stockholms län som sammantaget har en folkmängd på närmare 300 000 invånare.

Internbanken Södertörn är en virtuell organisation skapad genom ett samarbetsavtal. Alla affärer görs i respektive kommuns eget namn.

Riskhantering

De stora lånevolymerna innebär ett risktagande som behöver hanteras så att skattemedlen används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Riskhanteringen är beskriven i varje kommuns finanspolicy som i stort sett är identisk för alla tre kommuner i samarbetet. Dessutom finns en finansinstruktion som beskriver hur finanshanteringen är organiserad och bedrivs praktiskt.

Finanspolicyn och finansinstruktionen antas av respektive kommuns fullmäktige respektive kommunstyrelse.


Med finansieringsrisk menas att finansiering av kommunens kapitalbehov försvåras eller fördyras.

Finansieringsrisken indelas i tre undergrupper. Likviditetsrisk, upplåningsrisk samt ränterisk.

Sett till befolkningsmängd så skulle samarbetskommunerna i Internbanken Södertörn vara Sveriges fjärde största kommun.

© Copyright 2017. All Rights Reserved.